باج گیری عاطفی – قسمت ششم

 

باج گیری عاطفی قسمت ششم

 

درد کشیدگان اغلب به این فکر می کنند که چقدر بدبخت و بی کس و کارند و وقتی شما قادر نیستین فکرشان را بخوانید این را گواهی بر بی توجهی شما قلمداد می کنند.

اگر آنها را دوست داشته باشید بدون شنیدن کلامی از آنها می توانید حدس بزنید که از چه رنج می برند.

دردکشیدگان اغلب افسرده، ساکت، و دارای چشمانی اشک آلودند و وقتی چیزی که می خواهند را بدست نمی آورند در لاک خود فرو می روند ولی هرگز ذلیل ناراحتی خود را به ما نمی گویند.

البته همه دردکشیدگان درد ورنج را در سکوت تحمل نمی کنند، گروهی از آنها با خوشحالی ما را در مسائلشان سهیم می کنند و درست مثل باج گیران خاموش، ما را ناچار می کنند برای بهبود اوضاع تلاش کنیم.

وسوسه کنندگان باهوش ترین باج گیران هستندد.

آنها به ما قول محبت و پول و ترفیع می دهند – سیاست تهدید و ترغیب و بعد روشن می سازند که اگر مطابق میلشان رفتار نکنیم از پاداش خبری نیست.

پاداش آنها چاق و چله به نظر می رسد اما هر بار که به آنها نزدیک می شویم ناپدید می گردد واز پاداش خبری نیست.

انقدر این وعده و ترغیب کردن ما را ادامه می دهند تا آنکه به این موضوع پی ببریم که از نظر عاطفی استثمار شده ایم.

گاهی پاداش هایی که وسوسه کنندگان پیشنهاد می کنند بیشتر به پاداش های عاطفی متوسل می شود (قصری در آسمان مملو از عشق،پذیرش،صمیمیت خانوادگی، و زخم های التیام یافته)

برای ورود به رویایی چنین غنی و باور نکردنی تنها یک چیز مورد نیاز است:

تسلیم شدن در قبال آنچه وسوسه کننده می خواهد.