کارگاه ها

فیلم سفر هیجان انگیز رشد

مدرس : سرکار خانم فریبا صفری

کارگاه بهبود رابط زوجین

مدرس : سرکار خانم فاطمه فریدونی

کارگاه رفع خجالت و کم رویی

مدرس : سرکار خانم فاطمه علیزادگانی

کارگاه شاد بودن

مدرس : سرکار خانم فاطمه علیزادگانی

کارگاه کنترل خشم

مدرس : سرکار خانم فریبا صفری

کارگاه مهارت فرزند پروری

مدرس : سرکار خانم فریبا صفری

کارگاه مهارت های زندگی

مدرس : سرکار خانم سهیلا بخشی

کارگاه مهارت های فرزند پروری

مدرس : سرکار خانم سیما قدرتی

گروه درمانی به روش بازی

مدرس : سرکار خانم ساناز یوسفی راد

مهارت های فرزند پروری

مدرس : سرکار خانم اعظم خاکسار