کارگاه های کودکان

کارگاه های آموزشی کودکان

کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی مهر ایران کارگاه های متنوع ،مفید،کاربردی و شاد همراه با بازی و تفریح زیر نظر بهترین مربیان و روانشناسان بر

زار میکند.

 

 • مهارت های ارتباطی کودکان
 • شن بازی
 • آموزش بازی های مهارتی حرکتی
 • مهارت های استقلال فردی
 • پیشرفت تحصیلی کودک
 • افزایش مهارت های هوش میانی کودک
 • بازی درمانی به روش گروهی
 • خلاقیت و بهره وری کودکان
 • نقاشی درمانی
 • کاهش پرخاشگری
 • افزایش تمرکز کودکان
 • دوره مهارت های زندگی برای کودکان
 • ……