باج گیری عاطفی – قسمت چهارم

 

باج گیری عاطفی قسمت چهارم

 

 

به یقین در گرماگرم باج گیری عاطفی تنبیه کنندگانی که بدلیل شدت نیازهایشان کور شده اند نمی توانند از رفتار و احساسات خودآگاه باشند.

آنها در ته قلب به درست بودن رفتارشان اعتقاد دارند و خواسته های خود را حق طبیعی خود می دانند.

اگر توقعات و واسته های باج گیر برآورده نشود تهدید او می تواند بسیار خطرناک باشد:

طرد کردن … محرومیت عاطفی … محرومیت مالی …

خشم بیکرانی که مارا هدف قرار می دهد، در افراطی ترین شکل ممکن صدمات جسمی از سوی او.

با نزدیک شدن ارتباط  تهدیدات او شدید تر و مبدل به سواستفاده های عاطفی می شود و یکی از دو طرف اختیار کامل را دست می گیرد.

رویارویی با باج گیر به قدرت درونی وسیعی نیازمند است اما انجام پذیر است.

تمامی افرادی که هدف باج گیران قرار گرفته توانسته اند با کمک گرفتن از روانشناس و مشاور و ابزار ها و رهنمودهایی اعتماد به نفس فردی زرگسال را کسب کنند و سرانجام نشان دهند و بگویند که اجازه نمی دهند از آنها باج گیری شود.