باج گیری عاطفی – قسمت سوم

باج گیری عاطفی قسمت سوم

 

 

چطور می توانیم بفهمیم که کسی قصد حل مسئله دارد یا باج گیری؟

او هرگز به ما نخواهد گفت.در موقعیت های عاطفی شدید  ادراکات ما درابر غلیظی فرو می رود، و وقتی تحت فشار قرار می گیریم این وضعیت تشدید می شود.

اگر کسی بخواهد اختلاف خود را با شما به روش صادقانه ای حل کند کار های زیر را انجام دهید تا در دام باج گیری نیفتید:

۱- آیا با صراحت در مورد اختلافش با شما صحبت می کند؟

۲- احساسات و نگرانی هایتان را درک می نماید؟

۳- دلیل مقاومت شما در مقابل خواسته اش را می فهمد؟

۴- مسئولیت بخشی از این اختلاف را می پذیرد؟

در مقابل اگر کسی قصد به کرسی نشاندن حرف خود را دارد کارهای زیر را انجام می دهد:

۱- تلاش می کند شما را تحت سلطه خود کند.

۲- اعتراضات شما را نادیده می گیرد.

۳- اصرار دارد که شخصیت و انگیزه اش از شما برتر است.

۴- مسئولیت بخشی از این اختلافات را نمی پذیرد.

 

وقتی می بینید فردی اصرار به دنبال کردن راه خود را دارد بدون توجه به بهایی که شما باید بپردازید  آگاه باشید که با عمق رفتار یک باج گیر عاطفی رو به رو شده اید..