باج گیری عاطفی – قسمت دوم

باج گیری عاطفی قسمت دوم

 

وقتی اطرافیان شما از ترس،تعهد و احساس گناه برای استثمار شما استفاده می کنند …

قبل از ایجاد هر نوع تغییر بهتر است چگونگی روابطمان با بج گیر را مشخص سازیم.

باید چراغ ها را روشن کنیم و ابهامات را از بین ببریم.

برای خاتمه دادن به باج گیری عاطفی ، این قدم بسیار مهمی است چون در حالی که ما سعی می کنیم همه را نابود کنیم باج گیر لایه های تازه ای به آن می افزاید.

باج گیرها فشارهایی را که بر ما وارد می سازند با مهارت تغییر شکل می دهند به گونه ای که ما از خودمان می پرسیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

میان آنچه باج گیر ها انجام می دهند و تعبیر محبت آمیز و معصومانه ای که از اعمال خود می کنند ، تفاوت فراوان و عمیقی وجود دارد.

ما را سردرگم می کنند نمی توانیم جهت یابی کنیم و قدرت آن را از دست می دهیم و آزرده خاطر می شویم.

این را بدانید که ما تنها نیستیم باج گیری عاطفی مشکلی است که میلیون ها نفر در استثمار آن هستند.

باج گیری عاطفی همچون پیچکی پخش می شود و می توان تماام زوایای زندگی ما را بپوشاند.

اگر سرکارمان تسلیم یک باج گیر شویم احتمالا وقتی به خانه می رسیم تلخی آن را بر سر اعضای خانواده خالی می کنیم.

اگر با والدی رابطه بدی داریم ممکن است با همسرمان منفی بافی کنیم .

ما نمی توانیم درگیری هایمان را داخل جعبه ای بگذاریم و درش را ببندیم روی آن بنویسیم رئیس، یا شوهر  و آن را دور از دسترس قرار بدهیم.

در اثر چنین فشارهایی ممکن ما هم به باج گیری تبدیل شویم و احساس درماندگی و ضعف خود را بر سر فرد دیگری که از ما ضعیف تر است و لطمه پذیر اسست خالی کنیم.

بسیاری از افرادی که باج گیری عاطفی می کنند دوستان نزدیک، همکار و یا اعضای یک خانواده اند که یوندهای محکمی دارند و می خواهند آنها را حفظ کنند.

آنها احتمالا کسانی هستند که ما دوستشانن داریم و به خاطر زمان های خوشی که در کنار هم سپری کرده ایم و خاطرات خوشمان.

بهایی که ما برای تسلیم مکرر در قبال باج گیری عاطفی می پردازیم بسیار سنگین است

نظرات و رفتار شخص باج گیر تعادل ما را به هم می زند و به ما احساس شرم و گناه می دهد.

ما می دانیم که باید این شرایط را عوض کنیم و به قدری به خودمان این تغییر را وعده می دهیم تا دوباره فریب بخوریم.

کم کم در مورد قول و قرار هایمان و نگه داشتنن آنها دچار شک و تردید می شویم و اعتماد به نفس و اثر بخشی خود را از دست می دهیم.

دنیای باج گیری عاطفی بسیار درهم و برهم است . در حالی که برخی باج گیران به وضوح منظور خود را بیان می کنند گروهی دیگر پیام هایی متناقض  ارسال می کنند و اغلب اوقات با مهربانی رفتار می کنند.

به یقین باج گیر هایی هم هستند که با قدرت و بدون هیچ ابهامی دست به تهدید می زنند و به شما یاد آوری می کنند که اگر طبق خواسته هایشان عمل نکنید چه اتفاقاتی می افتد و با جدیت عاقبت ناگوار  را برای شما یادآوری میکنند.

در باج گیری شش عارضه مرگبار وجود دارد:

۱- خواسته

۲- مقاومت

۳-فشار

۴- تهدید

۵- تسلیم

۶- تکرار