باج گیری عاطفی قسمت هفتم

                               

                                          باج گیری عاطفی قسمت هفتم

 

 

همانطور که تا اینجا مشاهده کردید روش های باج گیران حد و مرز خاصی ندارد.

بسیاری از آنها روش های مختلف را ترکیب می کنند و یا بیش از یک روش را به کا می گیرند.

آنها همچون کرول می توانند از روشی به روش دیگر گرایش یابند و گاهی در گروه درد کشیدگان و زمانی در گروه وسوسه کنندگان قرار بگیرند.

هر یک از روش های باج گیری عاطفی می تواند به تنهایی زندگی مارا به هم بریزد.

تشخیص تنبیه کنندگان که روش هایشان مخرب تر از سایر روش هاست از همه آسان تر است.

اما حتی یک لحظه هم از تاثیرات فرساینده باج گیران خاموش غافل نباشید.

آنها مثل موریانه عمل می کنند نه توفانی پیچنده،خاموش و پر جوش و خروش هر دو می توانند جهنمی را خلق کنند.

اغلب باج گیرهای عاطفی هیولا نیستند.همانطور که خواهیم دید اکثریت آنها نیت پلیدی ندارند.

شیطان وجودشان است که آنها را بر می انگیزد