تکنیک تکرار

افسردگی

 

 

همه ما گاهی به هنگام صحبت با همسرمان راجع به اموری که آزارمان می دهند احساس درماندگی ترس و ناامیدی داشته ایم.

چرا عوا کاری را از پیش نمی برد؟

۱)شما احساسات واقعی تان را بیان نمی کنید و به جای آن درگیر عصبانیت و سرزنش می شوید.

۲)شما در مورد حرف های خشونت آمیزی که همسرتان می گوید واکنش نشان می دهید به جای اینکه واقعا به پیامی گوش دهید که او می کوشد منتقل کند.

۳)شما از مشاجره و دعوا به عنوان فرصتی برای خالی کردن تمام خشم های سرکوب شده و انزجار خود استفاده می کنید و به جای اینکه به حل مسایل بپردازید ناراحتی های گذشته را به خاطر می آورید.

۴)شما این فرصت را به خود نمی دهید تا تمام واقعیت را درباره احساس شخصیتان بررسی کنید.در نتیجه مقصود اصلی خود را برای طرف مقابل بیان نمی نمایید.

تکنیک تکرار روشی شگفت انگیز است برای :

-بیان تمام واقعیت درباره یک موضوع

-درک آنچه شریک شما یا شخص دیگری سعی در گفتن آن دارد.

-فهمیدن آنچه واقعا احساس می کنید.

-احساس اینکه  طرف مقابلتان را درک می کند.

وقتی شما به مبنای تنش میان خود و همسرتان توجه کنید:

۱)دعوا را تمام می نمایید

۲)به نوبت حقیقت را درباره احساساتتان برای یکدیگر بیان می کنید.

۳)به نوبت آنچه طرف مقابل در جواب هر جمله گفته است تکرار و منعکس می کنید.

وقتی کسی احساسات شمارا تکرار می کند باعث از بین بردن تنش ها می گردد.