ذهن مثبت مساوی است با زندگی شاد

ذهن مثبت مساوی است با زندگی شاد

 

ذهن شما بسیار قدرتمند است.اندیشه های شما تمام اتفاقاتی را که برایتان رخ می دهند،کنترل می کنند. می توانند سرعت ضربان قلب شما را افزایش یا کاهش بدهند،می توانند دستگاه گوارش شما را بهتر یا بدتر کنند،می توانند ترکیبات شیمیایی خون شما را تغییر بدهند،می توانند به شما کمک کنند که خواب آرامی داشته باشید و یا شب را بیداری بکشید.

اندیشه های شما می توانند از شما انسانی شاد یا غمگین بسازند و گاه این در یک لحظه اتفاق می افتد.

می توانند شما را هشیار و گوش به زنگ کنند،می توانند حواستان را پرت کنند و از شما یک افسرده بسازند.می توانند شما را به شهرت و محبوبیت یا به گمنامی برسانند.افکار شما می توانند شما را به فردی قدرتمند یا بی قدرت تبدیل کنند.

در زندگی مادی ،افکار می توانند از شما یک موفق یا یک شکست خورده بسازند.افکار و اندیشه های شما به زندگیتان شکل می دهند و در این میان خبر خوش این است که تنها شما می توانید افکارتان را کنترل کنید.

شما مجموعه ای پیچیده از اندیشه ،احساس،نگرش،امیال،تصاویر ذهنی،هراسها،امیدها،تردیدها،نقطه نظرها و آرزوها هستید که هرکدام از اینها مرتب در حال تغییرند.

نگرشهای شما مثبت یا منفی،سازنده یا مخرب،تصاویر ذهنی،احساسات و اقداماتی را سبب می شوندکه روی زندگی و روابطتان تاثیر می گذارند.نگرشهای شما هم به سهم خود مبتنی بر تجربیات قبلی و باورهای شما درباره شکل و شمایل امور هستند.

قانون باور می گوید:هرچه را با ایمان راسخباور داشته باشید،تبدیل به واقعیت می گردد.رفتار شما همیشه مبتنی و سازگار با عمیق ترین باورهای شماست،خواه این باورها حقیقی و یا کاذب باشند.از سوی دیگر،همه باورها آموختنی هستند.زمانی وجود داشته که این باورها را نداشته اید.

باورهای شما تا حدود زیاد حقیقت شما را مشخص می سازند.شما آنچه را میبینید باور نمی کنید،بلکه آنچه را از قبل باور کرده اید میبینید. می توانید باورهایی داشته باشید که شما را خشنود و خوش بین کند.اما این امکان هم وجود دارد که درباره خود و توانمندیهایتان باورهای منفی داشته باشید.

مضرترین باورهایی که می توانید داشته باشید باورهای خود محدودکننده هستند.اینها باورهایی هستند که درباره خود و توانمندیهای خود داریدو مانع از حرکت شما به سمت جلو می شوند. اغلب این باورها درست نیستند ،باورهایی هستند که بدون سوال آنها را پذیرفته اید در دوران کودکی .

شما مثل مغناطیس زنده هستید.

وقتی مثبت،خوش بین،مهرانگیز و موفق فکر می کنید،یک حوزه مغناطیسی ایجاد می کنید که مانند یک مغناطیس که آهن  را به سمت خود  می کشد آنچه را که درباره اش فکر می کنید نصیب خود میسازید.

انسانهای موفق کسانی هستند که در مقایسه با غیر موفقها با کارآیی بیشتری می اندیشند.آنها با زندگی ،روابط،هدفها،و مسائلشانبه شکلی متفاوت از دیگران کنار می آیند.بذرهای بهتری می کارندو در نتیجه زندگی بهتری برداشت می کنند.

وقتی فکرتان را عوض کنید،زندگی تان تغییر می کند.

رابرت کولیر می گوید:چیزی در این کره خاکی وجود ندارد که نتوانید آن را بدست آورید.کافی است در ذهن خود این حقیقت را بپذیرید که می توانید به آن دست یابید.

فکرتان را عوض کنید،در روانشناسی قانونی وجود دارد که می گوید اگر تصویری از آنچه را که می خواهید و مایلید که او شوید به مدت کافی در ذهن خود مجسم کنید،به زودی دقیقا همان او که فکر می کردید می شوید.

واقعیت این است که هرچه قبلا بیشتر شکست خورده باشید ،به احتمال بیشتری موفق خواهید شد.شکستها شما را برای موفقیت آماده کرده اند.به همین دلیل است که می گویند بعد از هر بدبیاری نوبت خوش بیاری می رسد.وقتی شکست خود را دو برابر می کنید ،همزمان با آن موفقیت شما هم دو برابر می شود.

خودانگاره شما از باوری که به خود و توانمندی های خود دارید تشکیل می شود.این خودانگاره یا تصویر ذهنی تعیین می کند شما به چه می اندیشید و درباره خودتان چه احساسی داریدو به کجا خواهید رسید.

شما خودانگاره کوچکتری هم دارید،این خودانگاره ها به اتفاق هم خودانگاره اصلی شما را بنا می کند.خودانگاره های کوچک مشخص می کنند که شما در آن زمینه خاص چگونه می اندیشید و چه احساسی دارید.

باورهای خودتان را تغییر دهید، اگر خواهان درآمد بیشتری هستید،باید باورهایی را که نسبت به خود دارید تغییر دهید.

در هر مورد اگر می خواهید عملکرد خود را تغییر بدهید و به نتایج جدیدی برسید ،باید تصویر ذهنی یا خودانگاره تان را تغییر بدهید.

بدترین باورها ،باورهای خود محدود کننده هستند.اینها باورهایی هستند که باعث می شوند در زمینه ای احساس کمبود کنید.

به ذهن خود باورهای شجاعانه،سازنده،مثبت و جدید بدهید.

عزت نفس جوهره شخصیت شماست.عزت نفس معنا و مفهومش این است که چقدر خودتان را دوست دارید.هرچه خودتان را بیشتر دوست بدارید،عملکردتان در هر کاری که می کنید بهتر است.هرچه خودتان را بیشتر دوست بدارید و عزت نفس داشته باشید هدفهای بزرگتری برای خود در نظر می گیریدو بیشتر برای دستیابی به آنها تلاش می کنید.

هرچه عزت نفس شما بهتر باشد،به همان اندازه همسر و والد بهتری خواهید بود.والدین با عزت نفس فرزندان با عزت نفس فراوان را تربیت می کنند.

میزان عزت نفس شما تا حدود زیاد تحت تاثیر همخوانی تصویر ذهنی با خویش ایده آلی شما قرار دارد.