درمانگاه دندان پزشکی

با پیشرفته ترین امکانات

← بازگشت به جدول زمانی

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم

 • لورم ایپسوم یک متن
 • طراح برای پرکردن
 • یک متن بی مفهوم
 • لورم ایپسوم یک متن
 • طراح برای پرکردن
 • یک متن بی مفهوم
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
08.00 – 09.00
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 – 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 – 10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیجراحی فقط بعداز ظهر
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
08.00 – 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی

دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 – 10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر ستایش
08.00 – 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00 – 12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00 – 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر احمدی
10.00 – 12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط در این زمان و این بلوک

درمانگاه دندان پزشکی

دکتر ستایش
10.00 – 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر عسکری
10.00 – 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
11.00 – 12.00
16.00 – 17.00
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 – 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 – 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 – 18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 – 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی

دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
16.00 – 18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00 – 20.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00 – 20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی

دکتر ستایش
18.00 – 20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
19.00 – 20.00

شنبه

 • درمانگاه دندان پزشکی
  08.00 – 10.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  10.00 – 12.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  16.00 – 18.00

یک شنبه

 • درمانگاه دندان پزشکی
  16.00 – 18.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  18.00 – 20.00

دوشنبه

 • درمانگاه دندان پزشکی
  08.00 – 10.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  10.00 – 12.00

سه شنبه

 • درمانگاه دندان پزشکی
  16.00 – 18.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  18.00 – 20.00

چهارشنبه

 • درمانگاه دندان پزشکی
  08.00 – 10.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  08.00 – 10.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  10.00 – 12.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  10.00 – 12.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  16.00 – 18.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  16.00 – 18.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  18.00 – 20.00

پنج شنبه

 • درمانگاه دندان پزشکی
  08.00 – 10.00
 • درمانگاه دندان پزشکی
  10.00 – 12.00
No events available!